Algemene Voorwaarden & Privacy and Cookie Policy

Artikel 1: ALGEMEEN

Onderhavige voorwaarden betreffende algemene voorwaarden van BV COLORBAR, met maatschappelijke zetel te 2440 GEEL, Stationsstraat 156 bus A en met ondernemingsnummer 0769.530.593. Hierna genoemd: “Colorbar”.

Per e-mail bereikbaar via info@colorbarbygitte.be

Artikel 2:  DEFINITIES

2.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Het aanbod: alle aanbiedingen en prijsopgaven uitgaande van Colorbar, via de website/webshop, via e-mail, sociaal mediakanaal, of enig ander medium.
 • Dienst: de diensten die Colorbar aanlevert en aanbiedt.
 • De dienstverlener: Colorbar
 • De klant: de ondernemer of consument die een overeenkomst afsluit met Colorbar en hierdoor de algemene voorwaarden aanvaardt.
 • De overeenkomst: de overeenkomst aangegaan tussen de klant en de dienstverlener.
 • De producten: de producten die die dienstverlener verkoopt.
 • Het herroepingsrecht: het recht van een consument om binnen de wettelijke bedenktijd van 14 dagen af te zien van een overeenkomst op afstand en dit conform artikel VI.47 ev. WER.


Artikel 3:  TOEPASSELIJKHEID

3.1. Onverminderd de toepassing van eventuele bijzondere voorwaarden die zijn opgenomen in een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op iedere aanbieding, product, offerte, programma, dienst, of overeenkomst tussen de dienstverlener en haar klant.

3.2. Ingeval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en enige afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, gelden de bepalingen van de afzonderlijke schriftelijke overeenkomst.

3.3. Aanvaarding van deze algemene voorwaarden impliceert tevens dat de klant volledig verzaakt aan de toepassing van haar eventuele eigen algemene voorwaarden.

3.4. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de dienstverlener en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen de dienstverlener en haar klant. De laatste versie van deze algemene voorwaarden zijn steeds van toepassing.

3.5. Voordat de overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijze niet mogelijk is, zal de dienstverlener voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de dienstverlener zijn in te zien en dat zij op verzoek van haar klant kosteloos kunnen worden toegezonden.

3.6. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Artikel 4: AANBOD EN AANVAARDING

4.1. de dienstverlener biedt de volgende diensten aan:

 • Individuele coaching
 • Groepstrajecten
 • Coachingdagen en live masterclasses
 • Netwerkevents
 • Binnen- en buitenlandse retraets
 • Online cursussen
 • Goodies en boeken

4.2. De dienstverlener doet steeds een aanbod via de website, rechtstreekse communicatie zoals e-mail of sociale media.

4.3. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

4.4. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als de dienstverlener gebruik maakt van afbeeldingen is de klant geïnformeerd dat deze indicatief zijn, doch geen resultaatsverbintenis inhouden zijdens de dienstverlener. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de dienstverlener niet.

4.5. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

4.6.  Tenzij anders overeengekomen, verliest het aanbod haar geldigheid op de 14de dag na datum van verzending door de dienstverlener. Is het aanbod van de dienstverlener tegen deze datum niet expliciet aanvaard noch afgewezen door de klant, wordt deze als aanvaard beschouwd. Het aanbod wordt ook als aanvaard beschouwd als dit kon worden afgeleid, zoals bijvoorbeeld wanneer de klant ervoor opteert een traject te starten.

4.7. De dienstverlener heeft steeds het recht om de tarieven en/of voorwaarden aan te passen. Het aanbod op moment van aanvaarding/inschrijving/betaling is het geldende aanbod.

4.8. De dienstverlener kan niet aan haar aanbod gehouden worden indien de klant redelijkerwijs kan vaststellen dat het aanbod of een onderdeel daarvan een kennelijke materiële vergissing of verschrijving bevat, zoals een onrealistische hoge korting of ongebruikelijke lage prijs.

4.9. Bij aanvaarding van het aanbod van een dienst/product gaat de klant ermee akkoord dat de overeenkomst direct wordt uitgevoerd en nagekomen. Voor de klant bestaat vanaf dan de verplichting tot betaling van de volledige aanbodprijs.

4.10. Alle inschrijvingen gebeuren via de website van de dienstverlener. Dit is ook juist, er kan op geen enkele andere manier geboekt worden.

 

 

Artikel 5: DE OVEREENKOMST

5.1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

5.2. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de dienstverlener passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving.

5.3. De dienstverlener voert de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. De dienstverlener is niet aansprakelijk voor het niet-bereiken van het resultaat dat de klant beoogde. Het beoogde resultaat is steeds afhankelijk van de inzet van de klant, onder meer bestaande uit, maar niet beperkt tot, volledige informatieverstrekking, deelnemen aan calls, bekijken van modules, maken van opdrachten en voorbereidingen.

5.4. De klant dient tenminste over een e-mailadres en over een internetverbinding, webbrowser en daarvoor geschikte apparatuur te beschikken, om gebruik te maken van de online trainingen of coaching.

5.5 De uitvoering van de overeenkomst geschiedt na betaling van het verschuldigde bedrag. De dienstverlener zal dergelijke voorwaarden steeds duidelijk meedelen.

5.6. De dienstverlener kan haar werk maar naar behoren uitoefenen wanneer de klant alle gevraagde informatie voor de uitvoering van de opdracht tijdig ter beschikking stelt, zijnde tijdens het intakegesprek of via een vooraf toegestuurde vragenlijst. Dit mag erin blijven De klant staat dan ook in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. De dienstverlener zal deze gegevens vertrouwelijk behandelen. 

5.7. Zo is specifiek voor de audits en individuele trajecten vereist dat de klant aan de dienstverlener toegang verleent tot alle benodigde tools (e-mail marketing, social media, Google analytics, Google Mijn Bedrijf, etc.). 

5.8. Wanneer de klant niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar stelt en de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging oploopt, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van klant.

5.9. De dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, te wijten aan verkeerde of onjuiste gegevens die door de klant zijn verstrekt.

5.10. Toegang tot eventuele online trainingen is persoonlijk. Toegang tot de online trainingen of de inhoud van de trainingen mogen niet gedeeld worden met derden. Bij een vermoeden van het delen van toegang tot een online training met derden, wordt de toegang de online training voor onbepaalde tijd geblokkeerd, zonder dat de dienstverlener aan de klant enige vergoeding of betaling verschuldigd is.

5.11. De Dienstverlener heeft de online trainingen ontworpen naar aanleiding van haar ervaring en kennis. Met de online trainingen wenst de dienstverlener de klant de nodige tools bij te brengen.

5.12. De klant dient zich te onthouden van elk gebruik van (de inhoud van) de online trainingen dat onrechtmatig is of schadelijk kan zijn voor de dienstverlener, dan wel de daarop geldende auteursrechten of intellectuele eigendomsrechten.

 

Artikel 6: HERROEPINGSRECHT

6.1. De bepalingen van dit artikel 6 zijn enkel van toepassing op klanten die in hun hoedanigheid van consument een bestelling zouden plaatsen.

6.2. De klant heeft het recht aan de dienstverlener mee te delen dat hij/zij afziet van de bestelling, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief, binnen veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt het sluiten van de overeenkomst.

6.3. Indien de klant een bedrag betaald heeft, zal de dienstverlener dit bedrag zo spoedig mogelijk terugbetalen, doch uiterlijk binnen 14 dagen nadat zij op de hoogte is gesteld van de beslissing van de klant om de overeenkomst te herroepen.

6.4. De dienstverlener betaalt de klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. Voor de terugbetaling zullen geen kosten in rekening worden gebracht.

6.5. Het herroepingsrecht geldt niet voor volledig uitgevoerde diensten, noch voor de uitgevoerde diensten die zijn vervaardigd volgens de specificaties van de klant of die duidelijk bestemd zijn voor een specifiek persoon.

6.6. Het herroepingsrecht geldt derhalve enkel voor diensten waarvan de uitvoering met de instemming van de klant nog niet begonnen is vóór het einde van de bedenktijd of diensten die niet volgens de specificaties van de consument vervaardigd zijn of een persoonlijk karakter hebben.

6.7. Indien de klant van het herroepingsrecht wenst gebruik te maken, moet hij/zij een ondubbelzinnige verklaring (hetzij schriftelijk of via e-mail), binnen de herroepingstermijn, richten aan de dienstverlener.

Artikel 7: VERGOEDING

7.1. De prijs is steeds afhankelijk van de gekozen diensten/producten. De prijzen staan steeds vermeld op de website van de dienstverlener, dan wel worden ze via rechtstreekse communicatie meegedeeld (e-mail/sociale media).

7.2. De prijzen worden uitgedrukt in euro en zijn steeds exclusief BTW. Alle prijzen in het aanbod gelden onder voorbehoud van menselijke fouten bij het plaatsen op de website. Ook in het geval van technische fouten of storingen is de dienstverlener niet gebonden aan de op de website vermelde prijzen. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de dienstverlener te melden.

7.3. De prijs omvat alle kosten met uitzondering van extra producten/diensten en eventuele vervoerskosten of extra opties. Eventuele bijkomende kosten zullen steeds apart worden meegedeeld en vallen ten laste van de klant, bovenop de oorspronkelijke aanbodprijs.

7.4. Alle betalingen lopen via het betaalsysteem van de webshop van de dienstverlener (MasterCard, Visa, Bancontact,…).

7.5. De klant beschikt over de mogelijkheid om de vergoeding in meerdere schijven te betalen. (via Klarna Bank)

7.6. De eerste schijf moet worden betaald uiterlijk bij inschrijving via de webshop van de dienstverlener.

7.7. De uiterste betaaldatum van de tweede schijf wordt de klant meegedeeld per e-mail via een betalingsuitnodiging. Betaling van de tweede schijf dient te worden voldaan bij wijze aangegeven door de dienstverlener in de betalingsuitnodiging.  

7.8. Beide betalingen moeten door de dienstverlener zijn ontvangen uiterlijk één week voor de uitvoering van de diensten en/of producten.

7.9. Bij niet betaling of wanbetaling binnen de gestelde termijn, zal de dienstverlener een eerste herinneringen sturen. Indien het verschuldigde bedrag niet werd voldaan bij aanvang van de diensten kan de dienstverlener al haar werkzaalheden ten behoeve van de klant opschorten totdat de betaling is voldaan. In elk geval is over het openstaande bedrag vanaf de tweede herinnering – zonder voorafgaande ingebrekestelling – een verwijlintrest verschuldigd van 10% op het totale bedrag. Evenals een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% met een minimum van 200,00 EUR, onverkort het recht van de dienstverlener om zijn eventuele hogere reële schade te vorderen.


Artikel 8: WIJZIGEN OF BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

8.1. De overeenkomst kent een looptijd zoals vermeld bij de aankoop/inschrijving. De duurtijd is steeds afhankelijk van het gekozen traject/de gekozen dienst. Deze informatie wordt in principe steeds beschikbaar gesteld via de website. De overeenkomst kan in principe niet vroegtijdig worden stopgezet. De dienstverlener kan maar haar diensten naar behoren uitoefenen wanneer de klant aan zijn contractuele verplichtingen voldoet. De dienstverlener is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de klant niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet. De dienstverlener is in dat geval niet verplicht om verdere verantwoording aan te tonen. Modaliteiten voor wanneer de klant wenst te annuleren na sluiten van de overeenkomst, worden hieronder beschreven.

8.2. Individuele coaching

Een overeenkomst voor individuele coaching kan nadat beide schrijven werden betaald en de eerste sessie is vastgelegd, nog maar slechts met terugbetaling van 50% van de totaalprijs worden geannuleerd. Vanaf er reeds een sessie is uitgevoerd, is het volledige bedrag verschuldigd. Het moment van annulering is het moment waarop deze keuze duidelijk aan de dienstverlener ter kennis wordt gebracht bij wijze van een ondubbelzinnige verklaring (hetzij schriftelijk of via e-mail).

8.3. Groepstrajecten

Groepstrajecten zijn tot aan de start van het programma slechts annuleerbaar met terugbetaling van 50% van het totaalbedrag. Zodra het programma begonnen is, is annuleren niet meer mogelijk: het volledige bedrag zal verschuldigd zijn.

8.4. Binnen- en buitenlandse retreats

Kosteloze annulatie van een overeenkomst voor een binnen- of buitenlandse retreat is niet mogelijk. Per retreat gelden specifieke annulatievoorwaarden die op voorhand duidelijk gecommuniceerd worden op de website en in de dienstverleningsovereenkomst. De klant staat zelf in voor het voorzien in een eventuele annulatieverzekering.

8.5.  Workshops

Workshops zijn slechts kosteloos annuleerbaar tot 14 dagen voorafgaand aan de afgesproken datum. Tot 48 uur op voorhand is nog 50% van de totaalprijs verschuldigd. Bij een no show zonder verwittiging is het volledige bedrag verschuldigd.

8.6. Andere

De verkoop van producten (bv. templates, audits, online cursussen, goodies en boeken) kan niet worden geannuleerd.

Artikel 9: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

9.1. De teksten, foto’s, tekeningen, films, beelden, data, productfiches, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo’s en andere bestanddelen van elementen die op de website ter beschikking gesteld worden en alle intellectuele eigendomsrechten die daarop betrekking hebben behoren toe aan de dienstverlener of derden.

9.2. Het is verboden om, zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van de dienstverlener, de aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te verdelen of te verzenden, te verkopen of op enige andere wijze over te dragen of op enige andere manier rechten hierop te verlenen aan derden.

9.3. In het kader van deze overeenkomst of voor het leveren van diensten en/of producten aan de klant kan de dienstverlener bepaalde werken creëren. Onder ‘werken’ wordt verstaan: alle creaties gerealiseerd door de dienstverlener in het kader van de overeenkomst, hetzij alleen, hetzij in samenwerking met anderen, ongeacht de aard of drager ervan, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot: rapporten, adviezen, analyses, ontwerpen, methodieken, slides, beelden, logo’s trainingsmateriaal, concepten, schema’s, producten, documentatie, presentaties, teksten, handleidingen, verslagen, tools, uitvindingen, (huis)stijlen, processen, knowhow, databanken, (computer)programma’s, websites en op algemene wijze alle creaties van intellectuele aard.

9.4. Tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen, behoren de intellectuele eigendomsrechten (waaronder het auteursrecht met inbegrip van vermogens- en morele rechten, modellenrecht, merkenrecht, knowhow, en andere rechten) die vervat zijn in de door de dienstverlener gerealiseerde werken uitsluitend toe aan de dienstverlener.

9.5. De dienstverlener verleent een niet-exclusief, onherroepelijk en niet-overdraagbaar gebruiksrecht aan de klant om de diensten en/of producten van de dienstverlener te gebruiken voor de beoogde interne doeleinden van de klant. De klant heeft echter niet het recht om de werken die onder de intellectuele eigendomsrechten vallen en die door de dienstverlener zijn gegenereerd, zelf of door derden te (laten) kopiëren, wijzigen, verspreiden of op een andere manier publiceren of te commercialiseren zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de dienstverlener. De vergoeding voor dit gebruiksrecht is inbegrepen in de vergoeding zoals bepaald in Artikel 7 van deze algemene voorwaarden.

9.6. De klant heeft de mogelijkheid om de intellectuele eigendomsrechten op de specifiek voor de klant gecreëerde werken af te kopen middels afzonderlijke schriftelijke overeenkomst en tegen de geldende afkoopsom.

9.7. De klant is en blijft eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten op de gegevens, bestanden en documenten die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst aan de dienstverlener worden overgedragen of ter beschikking gesteld. De klant garandeert dat deze geen inbreuk maken op de (intellectuele) rechten van derden en vrijwaart de dienstverlener voor claims in dit verband.

9.8. De dienstverlener is niet verantwoordelijk voor enige informatie/content die de klant op de servers van de dienstverlener plaatst. Indien de door klant geplaatste informatie/content op enige wijze inbreuk maakt op de rechten van derden of in strijd is met wet en regelgeving zal de klant de dienstverlener vrijwaren van enige aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden als gevolg van dit handelen van de klant.

9.9. Iedere handeling welke in strijd is met dit artikel 9 wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht. Bij inbreuk heeft de dienstverlener recht op een vergoeding ter hoogte van tenminste twee maal de door haar gehanteerde vergoeding voor het afkopen van de intellectuele eigendomsrechten, zonder het recht op enige bijkomende schadevergoeding te verliezen.

Artikel 10: AANSPRAKELIJKHEID

10.1. De dienstverlener zal zich steeds inspannen de overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. De klant erkent dat de dienstverlener slechts een inspanningsverplichting heeft en geen resultaatsverplichting. 

10.2. De dienstverlener heeft het recht om derden in te schakelen voor de uitvoering van deze overeenkomst. De dienstverlener heeft deze derden met de hoogst mogelijke zorg geselecteerd om een goede kwaliteit van uitvoering te kunnen bereiken. 

10.3. De klant is geheel aansprakelijk voor eventuele materiële schade aan de goederen van de dienstverlener.

10.4. De dienstverlener aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer zij als gevolg van overmacht of vreemde oorzaak niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Wanneer de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal de dienstverlener alsnog aan onze contractuele verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Als blijkt dat een verderzetting niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Onder overmacht wordt onder meer, doch niet beperkt tot, verstaan: hinderende coronaregels, vertragingen van vliegtuigen, natuurrampen.

10.5. De klant is evenmin aansprakelijk wanneer deze niet op een afspraak kan zijn wegens aangetoonde overmacht. Het gaat om zaken die absoluut oncontroleerbaar zijn, zoals bijvoorbeeld een bewezen ongeval.

10.6. Voor zover de dienstverlener afhankelijk zou zijn van de medewerking, diensten en leveringen van derden, kan de dienstverlener op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor schade voortkomend uit deze relaties of het verbreken ervan.

10.7. Indien bij het uitvoeren van onze overeenkomst een ernstige tekortkoming aan de dienstverlener te wijten zou zijn kan de klant haar schriftelijk in gebreke stellen, waarbij er een redelijke termijn wordt gegund om alsnog onze verplichtingen na te komen. De dienstverlener kan slechts aansprakelijk gesteld worden voor een vervangende schadevergoeding die niet hoger kan zijn dan het factuurbedrag. De dienstverlener is niet verantwoordelijk voor enige tekortkoming van een aangestelde of derden.

10.8. Iedere aansprakelijkheid voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder enige vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst (uitgezonderd schade ten gevolge van een opzettelijke fout of van niet-nagekomen essentiële verbintenissen uit de overeenkomst). In elk geval is de aansprakelijkheid van de dienstverlener beperkt tot wat haar aansprakelijkheidsverzekering dekt.

10.9. De dienstverlener kan geen bepaalde uptime van de website garanderen. De digitale inhoud kan daardoor eventueel voor korte periodes niet beschikbaar zijn. De klant kan hiervoor geen vergoeding vorderen, wanneer dit binnen redelijke proporties blijft. De dienstverlener stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de website en de online diensten zo spoedig mogelijk weer beschikbaar zijn. De dienstverlener kan evenwel geen enkele garantie bieden.

10.10. De dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade door inbraak of hacking van de website. De dienstverlener zal het nodige doen om alle redelijke beveiligingsmaatregelen in acht te nemen en dit conform de stand ter technieken die op dit moment beschikbaar zijn.  De dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade door phishing, farming of andere vormen van internetfraude of andere criminele activiteiten. 

10.11. De dienstverlener begeleidt de klant en staat hem/haar bij met advies. De dienstverlener kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor de beslissingen die de klant zelf maakt tijdens het traject i.v.m. zijn/haar zaak. 

Artikel 11 : LEVERING

11.1. Naargelang de specifieke dienst worden deze geleverd via de informatie aangeboden door die dienstverlener. De dienstverlener is niet aansprakelijk voor fouten in het aanleveren van de leveringsinformatie door de klant.

11.2. Alle aangeboden diensten/trajecten gebeurt online of offline naargelang de afspraak en het aangeboden traject/de aangeboden dienst.

11.3. Alle aangeboden diensten/trajecten gaan door op de afgesproken data.

Artikel 12 : BETWISTINGEN

12.1. De klant is verplicht zijn/haar klachten over de overeenkomst en/of geleverde diensten of producten binnen 5 kalenderdagen na levering kenbaar te maken aan de dienstverlener via een ondubbelzinnige verklaring (hetzij schriftelijk of via e-mail). Klachten hierna worden niet meer mee in rekening genomen.

12.2. Indien van een gebrek van een fysiek product later melding zou worden gemaakt, dan komt de klant geen absoluut recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

Artikel 13 : GEHEIMHOUDING

13.1Partijen zullen ertoe gebonden zijn een volledige geheimhoudingsverplichting in acht te nemen. Dit houdt in dat zij, behoudens uitdrukkelijke toestemming van de andere partij, geen van de bedrijfsgeheimen van elkaar in verband met eender welk bedrijfsfacet mag gebruiken, verspreiden of overbrengen naar enig andere derde, in het bijzonder, maar niet beperkt tot, de prijszetting, marketing, productie, financiering, en strategische ontwikkeling van de onderneming, lijsten of details inzake klanten en vroegere of potentiële klanten, contractuele voorwaarden, etc., tenzij:

 • het informatie betreft die publiek beschikbaar is zonder toedoen noch nalatigheid vanwege partijen,
 • het informatie betreft die partijen verplicht zijn mee te delen wegens een definitief (waartegen alle rechtsmiddelen haar uitgeput) rechterlijk bevel, een definitieve arbitrale beslissing, of een definitief bevel vanwege een overheidsinstantie,
 • het informatie betreft die partijen verplicht zijn mee te delen op grond van enige wettelijke, decretale of reglementaire of andere bindende bepaling van overheidswege,
 • partijen informatie dient mee te delen in het kader van zijn/haar verdediging in een gerechtelijke procedure of arbitrage. 

Deze geheimhoudingsverplichting zal gelden tijdens de duurtijd van de overeenkomst en erna, zonder beperking in duurtijd.

13.2. Partijen erkennen het belang van deze verplichting. De schending van deze geheimhoudingsverplichting tijdens de duur van deze overeenkomst geldt als een ernstige fout. In geval van schending van dit artikel, zullen partijen een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van € 2.000,- onverminderd het recht om een aanvullende schadevergoeding te eisen, zo deze som niet voldoende de reële schade vergoedt. Deze schadevergoeding is verschuldigd aan de andere partij zonder dat dit het recht om alle mogelijke andere rechtsmiddelen aan te wenden, kan beperken.

13.3. De klant erkent dat de dienstverlener bepaalde info kan delen op haar sociale media kanalen. De Klant dient uitdrukkelijk te laten weten wanneer hij/zij wenst dat de dienstverlener bepaalde informatie niet openbaar maakt.

 

Artikel 14 : GEGEVENSVERWERKING

14.1. Door het aanvaarden van een aanbod,  verklaart de klant zich akkoord met de verwerking van zijn persoonsgegevens conform de privacy policy van de dienstverlener. Deze algemene voorwaarden dienen te worden gelezen in combinatie met deze privacy policy, die toegankelijk is op de website. 

14.2. Het verzamelen van persoonsgegevens is bij wet verplicht bij verkoop of afstand. Om bestellingen correct te kunnen verwerken en versturen is deze informatie essentieel, bij het ontbreken ervan of bij onvolledige gegevens kan de bestelling ongeldig verklaard worden.

14.3. Ingeval persoonlijke gegevens en informatie wordt gevraagd, worden deze gegevens door de dienstverlener behandeld in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De gebruiker beschikt over een inzage, controle, verbetering en het recht op schrapping.

Artikel 15: GESCHILLEN

15.1.  Deze algemene voorwaarden alsook alle overeenkomsten van de dienstverlener worden beheerst door het Belgisch recht. Elke betwisting i.v.m. de interpretatie of uitvoering van een contract en m.b.t. de facturen van de dienstverlener behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling Turnhout.  

Artikel 16: SLOTBEPALINGEN

16.1. Niemand kan zijn of haar rechten en/of verplichtingen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden of de overeenkomsten overdragen aan een derde partij zonder toestemming van de andere partij.

16.2. Wanneer een bepaling uit deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd zou zijn met een wettelijke bepaling, en daardoor nietig zou zijn, dan blijven deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht. Indien nodig zullen partijen gezamenlijk een nieuwe bepaling overeen komen die in dezelfde lijn ligt met het doel van de nietige bepaling.